ความคืบหน้ากัญชา-กัญชง การใช้แบบเสรี??

ประเด็นการปลดล็อคกัญชา-กัญชง ที่น่าสนใจ 6 มิถุนายน 2565….เหลือเวลาอีกเพียง 3 วันก็จะถึงวันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ส่วนต่างๆจากพืชกัญชา-กัญชง (ใบ ลำต้น ราก ฯลฯ) รวมทั้งสารสกัดที่มีสาร THC ไม่เกิน 0.2% โดยน้ำหนัก(มากกว่านั้นถือว่าเป็นยาเสพติดฯ) ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 อีกต่อไป

อย่างไรก็ตามกฎหมายอื่นๆ แม้กระทั่ง พระราชบัญญัติกัญชา-กัญชงเอง อย่างไม่ได้มีการออกมารองรับอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้เกิดสูญกาศชั่วคราว (หมายถึงปลดล็อกแล้วแต่ก็ยังไม่มีกฎหมายควบคุมมากำกับ แค่บอกว่าหลุดออกจากยาเสพติดฯ)

จากที่มีการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับพืชกัญชา-กัญชง สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้

  1. กรมอนามัยออกประกาศให้กลิ่นและควันจากกัญชากัญชงเป็นเหตุรำคาญ ตามมาตรา 25 (4) ของ พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 ระบุว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ ” ใน (4) นั้น ระบุว่า “การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” แปลได้ว่า ถ้าเอากัญชา-กัญชง ไม่ว่าจะส่วนใดมาใช้แล้วทำให้เกิดกลิ่น หรือ ควัน ให้ถือว่าเป็นเหตุให้เกิดความรำคาญได้ แต่ใน พ.ร.บ.การสาธารณสุขนั้น ไม่ได้ระบุบทลงโทษของผู้ที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 มาตรา 25 เอาไว้!! ซึ่งกรมอนามัยจะมีการออกประกาศเพิ่มเติม
    เพื่อนๆสามารถสืบค้นได้จากลิงค์ด้านล่างนะครับ
    (http://www.legal.moph.go.th/index.php?option=com_remository&Itemid=813&func=startdown&id=1309)
  2. กฎหมายป้องกันการโฆษณากัญชาในเชิงสันทนาการ นั้นทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายของ สคบ.
  3. กรณีการนำส่วนต่างๆของกัญชา-กัญชง มาประกอบเป็นสินค้าบริโภค หรือทางยา นั้นทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีการควบคุมปริมาณ THC และ CBD ต่อไปที่เหมาะสมต่อไป
    จะเห็นได้ว่ากัญชา-กัญชง จะมีกฎหมายหลายฉบับที่มีความเกี่ยวข้องกันทำให้มีความซับซ้อนในการดำเนินงานทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ทางเพจ Thai Registration จะรวบรวมและนำมาสรุปท่านที่สนใจติดตามกันได้ครับ