อาหารใหม่ (Novel food) Part I

อะไรคืออาหารใหม่??

          สิ่งต่างๆตามธรรมชาติ หรือ จากการสร้างโดยมนุษย์ด้วยวิทยาการต่างๆ มีอยู่หลายอย่าง แต่ใช่ว่าทุกอย่างจะสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารได้จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นสามารถรับประทานได้ โดยวิธีที่เหมาะสม และปลอดภัย  Novel food หรือ อาหารใหม่ ที่บางครั้งสิ่งที่นำมาพิจารณาก็ไม่ได้ใหม่อะไร จึงได้มีแนวโน้มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น แต่ในต่างประเทศนั้นคำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นที่รู้จักการมาช้านาน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)1 ได้ให้ความหมายของอาหารใหม่โดยสรุปไว้ว่า วัตถุที่ยังไม่เคยบริโภคเป็นอาหารมาใช้เป็นอาหาร หรือ ประกอบอาหาร อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคยใช้มาก่อน จึงสมควรมีมาตรการ การประเมินความปลอดภัยรองรับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

          หากจะสรุปให้เข้าใจโดยง่าย คือวัตถุต่างๆที่นำมาประกอบในอาหารนั้น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่มีความจำเป็นต้องพิจารณาดูว่า อาหารนั้นปลอดภัยจริงๆ สามารถรับประทานได้หรือไม่

โดยการพิจารณาว่าวัตถุที่เอามากินนั้นจะพิจารณาว่าสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถมาพิจารณาเป็นอาหารใหม่ตามประกาศฯ นั้นได้หรือไม่คือ

 1. วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการว่ามีประวัติ การบริโภคเป็นอาหารน้อยกว่าสิบห้าปี หรือ
 2. วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่ กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารนั้นๆ ที่ทำให้ส่วนประกอบ โครงสร้างของอาหาร รูปแบบ ของอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมี ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต (metabolism) หรือระดับของสารที่ไม่พึงประสงค์ (level of undesirable substances)
 3. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวัตถุ (๑) หรือ (๒) เป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร และอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม

          ซึ่งเราตีความตรงๆได้เลยว่า อะไรก็ตามที่มีจะเอามาพิจารณาอาหารใหม่ได้นั้นจะต้อง มีข้อมูลการใช้มากกว่า 15ปี หรือ กระบวนการบวนการผลิตที่แปลกใหม่ ( คือ พิสดารไปจากกรรมวิธีทั่วไป สมมติ อาหารที่ปรุงโดยใช้ความร้อนจากเตาปติกรนิวเคลียร์ ) แต่ไม่รวมอาหารที่เกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรม

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ แล้วจะมีอาหารใหม่ไปเพื่ออะไร? ถ้าสมมติเราไปต่างถิ่น แล้วเราพบว่าคนในพื้นที่นั้นเอาแมงมุมแม่หม้ายดำให้เรากิน เราจะกล้ากินหรือไม่ แล้วถ้ากินแล้ว เราจะเป็นอะไรมั้ย แน่นอนว่า ถ้าเราอยากรู้ว่าแมงมุมหม้ายดำสามารถกินได้ เราก็ต้องหาข้อมูลที่ เหมาะสม ทั้งในแง่ของ ความปลอดภัย ระยะสั้น และระยะยาว ถ้าสมมติว่าเรากินแมงมุมแม่หม้ายดำแล้วอร่อยชอบ เราจะบอกคนทั้งโลกได้อย่างไรว่า แมงมุมพิษร้ายชนิดนนี้สามารถกินได้ และอยากเอาไปขายที่ต่างๆ แน่นอนว่า อาหารใหม่ หรือ Novel food เราไม่ได้คาดหวังคุณประโยชน์พิเศษจากอาหาร เพราะอาหารคือสิ่งที่กินเข้าไปเพื่อทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ อย่าไปมองว่ากินแล้วจะมีพลังพิสดาร จึงสนใจเฉพาะข้อมูลความปลอดภัยครับ

การประเมินอาหารใหม่ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง?

เรามักจะเรียกติดปากกันว่าการประเมินอาหารใหม่ แต่จริงๆ แล้วมันคือการประเมินความปลอดภัยของตัวอาหารที่จะขอขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต่อไปผมขอเรียกว่า อย. นะครับยาวเกิน การประเมินความปลอดภัยของอาหารนั้นจะต้องได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก อย. ว่ามีคุณสมบัติที่สามารถประเมินได้ว่าอาหารที่จะขึ้นทะเบียนนั้นมีความปลอดภัย ปัจจุบันมี 3 แห่ง (ถ้าไม่นับจากจุลินทรีย์ที่ดัดแปลงพันธุกรรม) ได้แก่

 1. สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 2. สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
 3. 3.ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (Thailand Risk Assessment Center: TRAC)2

ข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณามีดังนี้

 1. ข้อมูลทั่วไปของส่วนประกอบ
 2. ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์
 3. ข้อมูลประวัติการบริโภคเป็นอาหาร
 4. คุณภาพและมาตรฐาน (specification) ของส่วนประกอบ
 5. คุณภาพและมาตรฐาน (specification) ของผลิตภัณฑ์
 6. ผลการวิเคราะห์
 7. การเก็บรักษา
 8. .กระบวนการผลิต/ การสังเคราะห์/ การสกัด
 9. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิต
 10. ลักษณะ/ คำแนะนําในการบริโภค
 11. .ข้อมูลความปลอดภัย
 12. .ข้อมูลด้านโภชนาการ (nutritional data)
 13. ผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่เป็นสากลหรือจากต่างประเทศที่ได้รับ การยอมรับ

สำหรับรายละเอียดทางเพจ Thai registration จะนำมาอธิบายโดยละเอียดใน Part II ครับ

หากเพื่อนๆสนใจปรึกษา การขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์ อื่นๆสามารถปรึกษาเราได้โดยสามารถ Inbox ทางเพจได้เลยได้ครับผม

เอกสารที่ใช้อ้างอิง

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ และแนวทางการประเมินความปลอดภัยอาหาร