9 มิถุนายน 2565 สำคัญอย่างไร กับบทบาทของยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ??

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกาศลงในประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 35 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 3 ประเด็นคือ

  1. สารสกัด เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol หรือ THC ) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก คือ mg/g จากแหล่งสกัดภายในประเทศ ที่ได้รับการอนุญาตแล้ว ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ (CBD ไม่ได้กำหนด)
  2. สารสกัดจากเมล็ดกัญชา – กัญชง ที่สกัดภายในประเทศนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษเช่นกัน
  3. ประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 120 วันเป็นต้นไป ซึ่งก็คือวันที่ 9 มิถุนายน 2565    

จากประเด็นดังกล่าวในประกาศฯ นั้นส่งผลให้

  1. ทุกส่วนของกัญชา – กัญชง (รวมทั้งช่อดอก) สามารถใช้ได้ทั้งหมด
  2. สารสกัดหากมี THC ไม่เกิน 0.2% mg/g ไม่ถือว่าเป็น ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5
  3. นับจากวันที่ 9 มิ.ย. นี้เป็นต้นไปสถานะของพืชกัญชาจะมีความคล่องตัวในการต่อยอดทางธุรกิจมากขึ้น

นับได้ว่ากัญชา-กัญชงได้รับการปลดล็อคจนแทบไม่เหลือเคล้าของยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามยังต้องรอดูว่า (ร่าง) พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. ซึ่งกำลังจะได้รับการพิจารณาในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นี้ จะมีการเพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆมากน้อยเพียงใด ทางเพจ Thai Register จะติดตามและนำมาสรุปให้ท่านที่สนใจติดตามต่อไปครับ

อันนี้ร่างรับฟังความเห็น พรบ.กัญชา กัญชง ครับ >>> https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=193

ภาพจาก https://www.disthai.com/