พระราชบัญญัติ การขายยา พ.ศ. ๒๔๙๓

หมายเหตุ กฎหมายนี้ถูกยกเลิกแล้ว หลังจากมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. ๒๕๑๐