พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙

หมายเหตุ กฎหมายนี้ถูกยกเลิกแล้ว หลังจากมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. ๒๕๑๐