พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๐

หมายเหตุ กฎหมายนี้ถูกยกเลิกแล้ว หลังจากมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. ๒๕๑๐