ประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 15 (25.07.65)

ช่วงเช้า…

ประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 15
หัวข้อ “Traditional Medicine with Long COVID”

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
เวลา 9.00 – 14.45 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ณ โรงพยาบาลสู่กวง ในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ (เจ้าภาพ)
และห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

ดูโพสต์ต้นฉบับ