วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
เวลา 11.00 – 11.15 น.
เรื่อง การดูแลสุขภาพกายใจ คนวัยเกษียณ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย – จีน

พบกับ น.ส.บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
แพทย์จีนวรชัย คงแสงไชย แพทย์แผนจีน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ดูโพสต์ต้นฉบับ