“เดินหน้า…กัญชาเสรี แก้เจ็บแก้จน”

16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

-บรรยาย เรื่อง การเพาะปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์แบบระบบปิด (Indoor Lighting)
โดย ดร. จีรศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

– บรรยายเรื่อง แนวทางการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของกัญชาทางการแพทย์
โดย นายสุรพงษ์ อนุตธโต นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

– พิธีปิดการประชุม โดย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

มหกรรม “เดินหน้า…กัญชาเสรี แก้เจ็บแก้จน”
และการอบรม เรื่อง การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการส่งออก

📌วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

รับชมผ่านระบบออนไลน์…
🔴 zoom cloud meeting
https://bit.ly/3kx6Ixc

🔴 เฟสบุ๊ค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://www.facebook.com/dtam.moph

ดูโพสต์ต้นฉบับ