Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 2-4 กันยายน 2565 ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาเสนอต่อองค์การยูเนสโก พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานฯ ลงพื้นที่เพื่อสอบทาน ข้อมูล ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอด รากเหง้าของ ภูมิปัญญาการใช้ตำรับยาเข้ากัญชาในการรักษาโรค ประกอบการบันทึกลงในแบบบันทึกมรดกภูมิปัญญาฯ (มภ.1-3) พบว่า มีตำรับเข้ากัญชา ของหลวงพ่อเจ๊ก ณ วัดเขาแดงตะวันตก โดยเข้ากราบนมัสการและหารือรับเมตตา ความรู้จาก พระมหาสมชาย อินทสุวณุโณ (เจ้าอาสวาดวัดเขาแดงตะวันตก) รวมสืบค้น สอบทานถึงแหล่งที่มาของตำรับเข้าอ้อ
โอกาสนี้ ได้รับเมตตาแหล่งที่มาการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สมุนไพรจากหมอพระ ณ วัดเขาแดงตะวันออก จังหวัดพัทลุง โดยมี พระธีรยุทธ ธีรยุตโต เป็นเจ้าอาวาส และผู้ให้ความรู้ ดังกล่าว
หลังจากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไป ศึกษาความรู้ สัมภาษณ์ตาหลวง ท่านเจ้าอาวาส
วัดเขาอ้อ (พระครูปลัดวิเชียร สีละโชโต) พร้อมชี้แนะให้ไปสืบเสาะและสอบทานกับหมอเปลี่ยน หัทยานนท์ (หมอพิธีกรรม หมอชำนาญการด้านรักษากระดูกหัก) คณะฯ เดินทางไปเยี่ยมหมอเปลี่ยน หัทยานนท์ หมอพื้นบ้านและผู้สืบทอดองค์ความรู้จากสำนักเขาอ้อ ตามลำดับ
นอกจากนี้ ยังได้เดินทางต่อไปยัง วัดบ้านสวน อำเภอควนขนุน เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้ตำรับยาแผนไทยที่เข้ากัญชา จากพระครูขันตยาภรณ์ .ดร.,พทด.ในฐานะเจ้าคณะอำเภอควนขนุน
โดยได้รับความเมตตายิ่งนัก ทั้งองค์ความรู้ รากเหว้าแห่งลำดับการสืบทอด การสืบสานภูมิปัญญาการใช้ยากัญชาของวัดเขาอ้อ ความร่วมมือ ยินยอมเสนอเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุง และยังเมตตามอบตำรายา วัดบ้านสวน (ในฐานะผู้รวบรวม ศึกษา เรียบเรียง ตำรายาวัดบ้านสวนกว่า 400 ขนาน) ตำรายาวัดบ้านสวน เพื่อให้พิจารณาเป็นสมบัติของชาติ และขอรับการสนับสนุนการการจัดพิมพ์เป็นฉบับอนุรักษ์ ให้มอบคืนกลับวัดบ้านสวนด้วย ตามลำดับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ