Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขยายผลการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้ายแบบประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยแบบบูรณา ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร (อโรคยศาล วัดคำประมง) จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ เทคนิค ทักษะ ประสบการณ์ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการ และส่งเสริมการขยายผลเครือข่ายแกนนำ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นแพทย์แผนไทย และผู้รับผิดชอบงาน Palliative care จำนวน 30 คน และได้รับความ อนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ในการจัดประชุม จากหลวงตา พระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประสบการณ์ตรง จากการฝึกปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน

จัดประชุมโดย กลุ่มงานวิชาการเวชกรรมและผดุงครรภ์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย

ดูโพสต์ต้นฉบับ