Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คุณพรชัย ปัทมินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต ศึกษา วิจัย การแปรรูป การสกัด การตรวจวิเคราะห์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนายาจากสมุนไพร รวมทั้งกัญชา กัญชง กระท่อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ และ ทางอุตสาหกรรม การลงนามในครั้งนี้ มีพยานที่ร่วมลงนามของทั้ง 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย พยานจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร พยานจาก บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด คุณฑีญา เผ่าสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ โดยมี ผู้บริหาร บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

ดูโพสต์ต้นฉบับ