Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย โดยนายธนดล มางาม นายธนกฤต จักรเสน และนางสาวรวิสรา สิริกมลเนตร ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และนางสาวนิชชิตา พองพรหม แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกุดบาก เดินทางไปราชการเพื่อถอดองค์ความรู้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมของผู้ประกอบวิชาชีพหมอพื้นบ้าน “ตำรับน้ำมันภูพานพ่ออาน” และตำรับยาอื่น ๆ ของนายอาน อุทโท หมอพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร ณ ตำบลบัวกุด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ดูโพสต์ต้นฉบับ