Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางบุญใจ ลิ่มศิลา ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน นายเสน่ห์ พานิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการพิเศษ นางพันทิพา พงศ์กาสอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางกาญจนาฎ คงคาน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงสาธารณสุข ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ดูโพสต์ต้นฉบับ