Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย และนายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมด้วยศาสตราจารย์ชยันต์ พิเชียรสุนทร ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อหารือแผนการพัฒนางานด้านยาสมุนไพร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้ยาสมุนไพรได้อย่างปลอดภัย โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมการบูร อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและกาแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

จัดประชุมโดย กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย

ดูโพสต์ต้นฉบับ