Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 29 กันยายน 2565 นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สนับสนุนชุดยาสมุนไพรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 500 ชุด ประกอบด้วยยาสมุนไพร 10 รายการ ดังนี้ 1. ยาฟ้าทะลายโจร 2. ยาห้าราก 3. ยาจันทน์ลีลา 4. ยาเขียวหอม 5. ยาอมมะแว้ง (รสบ๊วย) 6. ยาหอมนวโกฐ 7. ยาตรีผลา 8. ยาธาตุบรรจบ 9. ยาปราบชมพูทวีป และ 10. ยาสหัศธารา ได้มอบหมายให้กองวิชาการและแผนงาน โดยมีนางสุพิญญา เกิดโถ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากำลังคน ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและนวัตกรรม นางสาวลัดดาวัลย์ จาดพันธุ์อินทร์ หัวหน้าศูนย์จัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบชุดยาสมุนไพรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมี ภญ.ศริญญา แก้วประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายประเวช สังข์วงษ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโยให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ส่งมอบชุดยาสมุนไพรให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลจระเข้ร้อง ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จำนวน 60 หลังคาเรือน และมอบชุดยาสมุนไพรให้แก่รพ.สต.บ้านเลน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ