Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันนี้ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.09 น.นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ครู อาจารย์ พร้อมทั้งพิธีไหว้ครูประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และครูผู้มีคุณูปการต่อวงการแพทย์แผนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งการไหว้ครูนั้น เป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ศิษย์แผนไทยจะแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ตน ซึ่งจะจัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น โดยมี ผู้บริหาร บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย มูลนิธิ สมาคม ชมรม และ องค์กรต่างๆร่วมในพิธี ณ ปะรำพิธีจัดงานอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

ดูโพสต์ต้นฉบับ