Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำคณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามการดำเนินงาน และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน เพื่อหาข้อมูลกับผู้ปลูกสมุนไพรโดยตรง เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สำหรับสมุนไพร เพื่อเชื่อมต่อให้วิสาหกิจชุมชน สามารถปลูกสมุนไพรเพื่อเชื่อมโยงกับโรงงานที่ผลิตสารสกัดเพื่อทดแทนการนำเข้าของประเทศและทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถมีรายได้ที่มั่นคงตลอดปี ณ พื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ดูโพสต์ต้นฉบับ