Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวเปิดการประชุมวิชาการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก DTAM Forum “กัญชา”
หัวข้อ “กัญชา ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ” พร้อมด้วย ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง คณะวิทยากรที่ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย
– นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
– รศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงษ์พิรุณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ดร.กรวิชญ์ สมคิด หัวหน้าห้องปฏิบัติการจีโนมิกส์พืช สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
– ภก.มะโนตร์ นาคะวัจนะ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
และ พท.นราธิป วิเวกเพลิน แพทย์แผนไทยชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
โดยมี ภญ.พันธ์วิรา เวยสาร หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ

ดูโพสต์ต้นฉบับ