Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 กองการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (สสว.)สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังติดตามการจัดบริการการแพทย์ผสมผสานในศูนย์สุขภาพดี (Wellness Center) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้โปรแกรมอาหารทางเลือก เช่น โปรแกรมอาหาร 2:1:1 คีโตจินิก ไดเอท (Ketogenic Diet) แดชไดเอท (DASH Diet) ดูกองไดเอท (Dukan Diet) และการทำ IF (Intermittent Fasting) เป็นต้น นำโดยนางสีไพร พลอยทรัพย์ รอง ผอ.กทล. นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์ รอง ผอ.สสว. พร้อมคณะ โดยมีแพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และนายแพทย์วิชาญ โชคเรืองสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

โดยกลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก

ดูโพสต์ต้นฉบับ