seed channel 18 ตุลาคม 2565

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
เวลา 11.00 – 11.15 น.

เรื่อง การดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ในช่วงผลัดเปลี่ยนฤดู

พบกับ แพทย์จีนวรชัย คงแสงไชย แพทย์แผนจีน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

#Seedchannel
#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

ดูโพสต์ต้นฉบับ