ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของแขกและผู้เยี่ยมชมฉบับนี้ (“ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว“) จัดทำขึ้นโดยทีมงาน thai-registration.com เนื่องจากทีมงาน ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ของท่าน โดยประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล“) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะ แขก ผู้เยี่ยมชม หรือผู้เข้ามาติดต่อ ของทีมงาน (“ท่าน“) ทีมงาน มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บุคลากรทุกคนของทีมงาน ประมวลผลข้อมูลตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการพบหน้ากัน ทางโทรศัพท์ หรือวิธีการสื่อสารอื่นใด ยกเว้นจะมีการนำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเฉพาะของกรณีนั้น ๆ มาใช้บังคับ

ทีมงาน อาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและแนวปฏิบัติของทีมงาน ทั้งนี้ หากการประมวลผลตามการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ทีมงาน จะขอความยินยอมจากท่านล่วงหน้า

นิยาม

 • ข้อมูลระบุตัวตน

ชื่อ นามสกุล อายุ วันเกิด ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ตำแหน่งงาน ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลในเอกสารแสดงตัวตนประเภทอื่นที่ออกโดยราชการ (ยกเว้นข้อมูลอ่อนไหว) และข้อมูลอื่นที่สามารถพิสูจน์รับรองตัวตนของท่านได้ (รวมเรียกว่า “ข้อมูลระบุตัวตน“)

 • ข้อมูลติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคลหรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ และที่อยู่อีเมล (รวมเรียกว่า “ข้อมูลติดต่อ“)

 • ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบันทึกที่ไม่ใช่ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง  ที่ได้จากกล้องวงจรปิด (รวมเรียกว่า “ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย“)

 • ข้อมูลอ่อนไหว

ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ หมู่โลหิต (“ข้อมูลอ่อนไหว“) ซึ่งเว็บไซต์ thai-registration.com จะไม่มีเก็บข้อมูลอ่อนไหวของท่านแต่อย่างใด

ก. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

หากท่านได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่ทีมงาน ท่านมีหน้าที่ดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ และเป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว

ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ทีมงานเก็บรวบรวมมาจาก การติดตามกิจกรรมภายในเว็บไซต์ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมในระหว่างที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์มีเพียง IP Address, ช่องทางการค้นหาที่ทำให้ท่านค้นพบเว็บไซต์, โพสต์และกิจกรรมในเว็บที่ท่านทำ และคำค้นหาที่ท่านใช้ ผ่าน plugin Site Stats ของ Jetpack เท่านั้น ไม่มีการเก็บข้อมูลระบุตัวตน, ข้อมูลติดต่อ, ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย และข้อมูลอ่อนไหว แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในบางกรณีเราอาจมีข้อมูลดังกล่าวของท่านจากแหล่งอื่นที่ไม่ได้มาจากการท่องเว็บไซต์ เช่น สมุดโทรศัพท์ การแชทผ่าน facebook หรือ line งานกิจกรรมต่าง ๆ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ

ข. การประมวลผล

                ทีมงาน จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้ โดยเป็นไปตามฐานทางกฎหมาย เช่น ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานหน้าที่ตามสัญญา ฐานประโยชน์โดยชอบของทีมงาน หรือฐานความยินยอม ซึ่งหากทีมงาน ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ตามรายละเอียดในข้อ ฉ. และ ช. ด้านล่าง ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่มีผลต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานความยินยอมที่ดำเนินการก่อนถอนความยินยอมนั้น

                ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้ ไม่เช่นนั้น ทีมงาน อาจไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้ได้ โดยวัตถุประสงค์ของการประมวลผลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์“)

 • วัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูล

ข้อมูลของท่านจะถูกประมวลผลตามฐานหน้าที่ตามสัญญา ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของทีมงาน ตอบข้อซักถามหรือความเห็น ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับท่าน

 • วัตถุประสงค์เพื่อการร่วมกิจกรรม

ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลติดต่อของท่านจะถูกประมวลผลตามฐานหน้าที่ตามสัญญา ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานอีเว้นท์ต่าง ๆ ที่ทีมงาน จัดขึ้น

ค. การเก็บรักษาข้อมูลและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

                ทีมงาน จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างรอบคอบ โดยใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหายโดยอุบัติเหตุ หรือการใช้งาน การเข้าถึง ความเสียหาย ถูกทำลาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับมาตรการป้องกันทางกายภาพเป็นความรับผิดชอบของ บริษัท เอ็นดิท โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของ server ของเว็บไซต์ thai-registration.com ท่านสามารถติดต่อบริษัท เอ็นดิท โซลูชั่น จำกัด ได้ทางอีเมลล์ [email protected] หรือเบอร์โทร 02-026-8962

ง. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล

                ทีมงานจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อปฎิบัติตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยรวมถึงอายุความที่อาจมีในอนาคต ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่าน เช่น ภาพถ่ายกิจกรรม อาจปรากฎในสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทีมงาน อยู่ต่อไป หากมีการดำเนินการทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจต้องถูกเก็บรักษาไว้จนกระทั่งการดำเนินการนั้นเสร็จสิ้น ซึ่งรวมไปถึงในกรณีที่มีหรืออาจมีการอุทธรณ์ด้วย และหลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบหรือทำลายและถูกเก็บไว้เพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

จ. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                เพื่อวัตถุประสงต์ข้างต้น ทีมงาน อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ธนาคาร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นใดไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน โดยทีมงาน จะใช้ความพยายามตามสมควรในการดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามกฎหมาย

ฉ. สิทธิของท่าน

                ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว กรุณาติดต่อทีมงาน ตามที่ระบุไว้ในข้อ ช. โดยทีมงาน อาจขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนดำเนินการตามคำขอของท่านเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่านเอง

 • สิทธิในการเข้าถึง

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอคัดสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่ทั้งนี้ ทีมงาน จะให้เข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น ไม่ใช่เอกสารทั้งฉบับ

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบันได้

 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอให้ทีมงาน โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลบนฐานความยินยอมหรือฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

 • สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี เช่น การทำการตลาดแบบตรง

 • สิทธิในการลบ

ท่านมีสิทธิขอให้ทีมงาน ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลนิรนามได้ในบางกรณี เช่น ข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต้องถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใดอีกแล้ว หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • สิทธิในการจำกัดการใช้

ท่านมีสิทธิในการขอให้จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี เช่น เมื่อทีมงาน กำลังพิจารณาคำขอคัดค้านของท่าน หรือเมื่อท่านขอให้จำกัดการใช้แทนการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สิทธิในการถอนความยินยอม

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่ทีมงาน เมื่อใดก็ได้ แต่การถอนความยินยอมไม่กระทบถึงการประมวลผลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น

 • สิทธิในการร้องเรียน

หากท่านเห็นว่าทีมงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายได้

ช. ติดต่อทีมงาน

หากท่านมีข้อสงสัย คำถาม หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในหน้า ติดต่อเรา