แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

สรุป

สรุปเนื้อหาของหนังสือแจ้งนี้ก็คือเป็นการบอกว่า ใบอนุญาตโฆษณาของยาแผนโบราณเดิม ที่ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นโฆษณาสมุนไพรหรือยาแผนไทยเนี่ย ให้ใช้ต่อไปได้จนถึง 28 กันยายน 2564 ส่ว ใบอนุญาตโฆษณาสมุนไพรที่ออกให้ตั้งแต่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่นี้ยังไม่ออก ก็ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔
  2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔