การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์/กล้าพันธุ์กัญชา-กัญชง

แม้ว่ากัญชา-กัญชงจะได้รับการถอดออกจากชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 แล้วอย่างไรก็ตามการจำหน่ายส่วนต่างๆของพืชกัญชา-กัญชง ยังคงจำเป็นต้องมีกฎหมายเข้ามากำกับดูแล

ซึ่งหากเพื่อนๆที่ติดตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา-กัญชงก็จะเห็นว่าหน่วยงานที่ออกข่าวค่อนข้างบ่อย ณ เวลานี้คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เพราะจะถูกมองว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับกำกับ ดูแลยาเสพติด เป็นนิจ ซึ่งหากเพื่อนๆต้องการที่จะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ หรือ กล้าพันธุ์นั้นจะมีอีกอีกหน่วยงานนึงที่กำกับดูแลครับ นั่นก็คือ กองวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่อย. ได้ระบุไว้แล้วว่า ถ้าต้องจะขายเมล็ดพันธุ์ไม่ต้องมาติดต่อที่ อย.

อ้างอิงจาก : https://www.fda.moph.go.th/Pages/Document/Cannabis/FAQ_CNB2.pdf

แม้ว่าจะบอกว่าให้ดำเนินการขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แต่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องทำยังไงต่อ??

ข้อมูลทั่วไปของเมล็ดพันธุ์ กัญชา-กัญชง

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ระบุว่า เมล็ดพันธุ์กัญชา-กัญชง (Cannabis sativa) ให้ถือเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม

อ้างอิง : https://www.doa.go.th/ard/wp-content/uploads/2021/08/P.6-Canabis-2564.pdf

ดังนั้นเราจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนในรูปแบบขออนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชา-กัญชงในรูปแบบของพันธุ์พืชควบคุม ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์/กล้าพันธุ์ดังนี้

อ้างอิง : https://www.doa.go.th/ard/wp-content/uploads/2021/08/Q.6-Canabis-2564.pdf

การขึ้นทะเบียนใช้เอกสารตามนี้

  • แบบคำขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ. 1) 1 ฉบับ (https://drive.google.com/file/d/1Av6axsKoblcLQlne1s8XJ3EoK5v5f3oO/view)
  • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนา ทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ฉบับ
  • สำเนา หนังสือรับรองนิติบุคคล 1 ฉบับ
  • สำเนา หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
  • หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ (กรณีที่ผู้ยื่นคำขอได้รับมอบอำนาจให้ยื่นคำขอแทน)
  • สำเนาเอกสารแสดงแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ควบคุม 1 ฉบับ
  • สำเนา หนังสือสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการขายเมล็ดพันธุ์ 1 ฉบับ (กรณีสถานที่ขายไม่ใช่ที่เดียวกับสถานที่ทำการหรือเช่าสถานที่หรือใช้สถานที่ร่วมกันหรือเอกสารอื่นๆที่แสดงสิทธิ์ในการใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการ)

อ้างอิง : http://www.doa.go.th/oard6/wp-content/uploads/2020/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1.docx

หากมีการอัพเดทเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ กัญชา-กัญชง เพิ่มเติมทางเพจ Thai registration จะนำเสนอเพื่อนๆต่อไปครับ
ทางเพจสนับสนุนให้มีการใช้กัญชา-กัญชงใช้กัญชา-กัญชง ในทางที่เหมาะสม